Laatste nieuws:

Dit is een nieuw bericht

Notulen jaarvergadering 2016

Notulen 98ste jaarvergadering

14-10-2016

Aantal leden aanwezig : 51

Welkomstwoord door voorzitter

Voorzitter geeft aan dat het nog 2 jaar is tot ons 100-jarig bestaan en roept leden op om mee te denken over hoe dit gevierd gaat worden. Mensen met ideeën kunnen deze aangeven bij het bestuur.

Opening door Kapelaan Geilen

Hierna volgt er een minuut stilte ter nagedachtenis aan:

· Jan Sminons

· John Heugen

· Hub Herveille

Agenda vastgesteld door de vergadering.

Algemene mededelingen:

Dit jaar is besloten om de presentatiegids wederom hard-copy te laten drukken. Het bestuur bedankt Rob, Martijn, Ger en Leo voor het maken van de presentatiegids.

Vier sponsoren hebben afgelopen jaar een extra geste gedaan naar de vereniging, vooral voor de jeugdafdeling. Dit zijn: BRB, Heuts Mobiliteit & Vrije tijd, Heuts Assurantiën en Transpo Nuth.

Het bestuur bedankt Wendy Schwanen, Roger Odekerken, Carlo Jansen, Leon Harst en Petra Pinckaers voor hun bijdrage aan de nieuwe opzet voor sponsoring.

Advies van de boekhouders om te kijken naar het wel/niet verhogen van de consumptieprijs per 1 januari.

Samenwerking

Het doel van de samenwerking is het voetbal in Nuth mogelijk maken. Afgelopen seizoen was er geen A-team in de gemeente Nuth, dit is zorgelijk. Speciaal woord van dank voor Pierre en Remy.

Dankwoorden

Een speciaal woord van dank voor Els, John, Nickel, Dave, Hans en Joey voor hun inzet in de kantine en voor Fieny, Paula, Jolanda, Roger en Myrthe voor hun inzet in de keuken.

Verder een dankwoord voor de activiteitencommissie, de ‘maandagmorgengroep’, de kaderleden en de scheidsrechters.

Notulen jaarvergadering 2015 goedgekeurd door de vergadering.

Jaarverslag goedgekeurd door de vergadering.

Oproep van de secretaris aan alle leden om wijzigingen van adressen en emailadressen door te geven via secretarisrksvminor@gmail.com

Verslag van de penningmeester

Voor het verslag van de penningmeester zie bijlage.

Kascontrolecommissie geeft dechargeverklaring

Aftredend uit kascontrolecommissie: Patrick Heuts en Ton Lunesu

Aantredend: Diana Muitjens en Jos Souren

Kascontrolecommissie per 14-10-2016: Lars Kockelkoren, Diana Muitjens en Jos Souren

Begroting 2016-2017

Het bestuur is bezig met een nieuw sponsorconcept omtrent kleding, tv-schermen en de website.

De Grote Club Actie is wederom geen succes gebleken. Het vereiste veel regelwerk, bestuur moest overal achteraan gaan en er zijn loten in prullenbakken van kleedlokalen aangetroffen.

Het bestuur bedankt het 1e en 3e elftal voor hun bijdrage.

De contributie blijft gelijk:

· Senioren €15,-

· A t/m C-jeugd €12.50

· MF- Pupillen t/m D-jeugd €11,-

· Basisleden €6,-

Commissies:

Technische commissie

· Minor 1: Doelstelling was handhaving, dit is behaald

· Minor 2: Na promotie met krappe selectie een 7de plaats bereikt

· Minor 3: Plek in de middenmoot, 6de plaats

· Minor 4: Veel mensen afgehaakt. Een aantal tevergeefse pogingen tot contact met Wijnandia omtrent samenwerking B-categorie leidden tot niets. In eerste instantie zou er een nieuw team bij komen, minor 5. De 5/6 resterende spelers van minor 4 sluiten hierbij aan en vormen het nieuw gevormde minor 4. Bestuur hoopt dat dit team een extra boost geeft voor de gezelligheid in de kantine.

Activiteitencommissie

Succesvol jaar. Aantal nieuwe activiteiten zoals darttoernooi en fifatoernooi, waar ook de jeugd bij betrokken werd. Tevens Oud & Nieuw feest wat een succes was. Doelstelling om deze activiteiten jaarlijks te laten terugkeren.

Jeugdcommissie

Samenwerking is uitgebreid met mini-f en F-jeugd

A-team moeten terugtrekken, mede doordat A-spelers van Wijnandia bij de senioren zijn aangesloten.

Er zijn extra techniek- en keeperstrainingen geweest afgelopen seizoen.

Er is een samenwerking aangegaan met de voetbalschool van Martin Vrösch

De F2, C2 en D1 zijn kampioen geworden.

Dankwoord voor de toernooicommissie (Roger en Lou Chappin)

Dankwoord voor Guido en Bianca voor hun inzet voor het jeugdkamp

Dankwoord voor alle leiders en Pierre voor hun inzet afgelopen seizoen

N.a.v. vragen vanuit het jeugdkader heeft bestuur een presentatie gegeven aan deze leiders omtrent de samenwerking met Wijnandia. Hierover kwamen positieve reacties.

De presentatie wordt door de voorzitter gepresenteerd aan de vergadering.

Belangrijkste punten:

· Cultuurverschil tussen beide verenigingen, nog altijd alle respect voor elkaar

· Geen fusie à Alleen jeugd

· Overstap contributieverschil. Afspraken vanuit Wijnandia geschonden

Bestuursverkiezing

Aftredend en niet herkiesbaar: Marcel Kerkhof

Aftredend en herkiesbaar : Remy Roijen

Voorgedragen door bestuur: Walther van Kruchten, Pol Hermans en Carlo Jansen

Remy wordt per acclamatie herkozen.

Walther, Pol en Carlo worden per acclamatie gekozen.

Het bestuur per 14-10-2016:

Leon Pansters, Roger Odekerken, Wendy Schwanen, John Habets, Ralph Pinckaers, Remy Royen, Walther van Kruchten, Pol Hermans en Carlo Jansen

Rondvraag

André van den Bosch vraagt discipline in het terugbrengen van ballen en het omgaan met de materialen.

Geschreven : 17-10-2016

Marcel Kerkhof

Secretaris

Bijlage : Jaarverslag penningmeester

Leave a Reply